A

Ajit Waykar's Ajit Waykar

comments on Socio-economical, political and personal issues

  • Rated1.3/ 5
  • Updated 8 Years Ago

निळे निर्माल्य !

Updated 9 Years Ago

निळे निर्माल्य !
    जेवण पचवून झोपण्याच्या तयारीत असलेली मुंबई शेवटचा ढेकर देत होती, तेव्हा दिग्विजय लॅपटॉपवर खुडबुडत होता. त्याचा डेस्क सोडला तर ऑफि...
Read More