Akshay Prabhakar Watve

Akshay Prabhakar Watve's Shabda Sakhe Sobati

This is marathi Story blog

  • Rated1.0/ 5
  • Updated 1 Year Ago

पाऊस

Updated 1 Year Ago

पाऊस
एक रहातं ऐसपैस दुमजली जुनं घर. धो धो कोसळणारा पाऊस. सगळयात धाकटा मुलगा न्हाणीघरात अंघोळ करताना पाणी साचून ते पाणी न्हाणीच्या बाहेर येऊ लागतं. घरातील चाणाक्ष लोक ते हेरतात आणि वेळीच पाणी बाहेर काढता…
Read More