S

Sandeep B. Chandane's Mi Shabdancha Jadugar

I created this blog so that someone who is feels the same
way I do, can find a word for that moment, for that feeling,
for that touch, for that experience.

  • Rated2.5/ 5
  • Updated 6 Months Ago

प्रेमाचा खेळ

Updated 6 Years Ago

जीव जातो माझा इथे तेव्हा तुझा खेळ होतो! उशीराने येऊन लगेच तुला कसा वेळ होतो? रात्री झोप येत नाही दिवसा काही होत नाही घ्यावे करायला काह...
Read More