C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 3 Months Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૧૪  ચિરાગ પટેલ

Updated 9 Months Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૧૪  ચિરાગ પટેલ
ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૪ ચિરાગ પટેલ पू.आ. ६.४.९ (६२३) हरी त इन्द्र श्मश्रूण्युतो ते हरितौ हरी। तं त्वा स्तुवन्ति कवयः परुषासो वनर्गवः॥ હે ઈન્દ્ર ! આપના દાઢીમૂછ લીલાં છે અને બંને…
Read More