C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 3 Months Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૭ - ચિરાગ પટેલ

Updated 1 Year Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૭ - ચિરાગ પટેલ
ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૭ – ચિરાગ પટેલ (originally published at  पू. ३.१६.४ (२६६) इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथंस्वस्तये। छर्दिर्यच्छ मघवभ्द्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ હે ઈ…
Read More