C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated2.2/ 5
  • Updated 3 Months Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૬ - ચિરાગ પટેલ

Updated 1 Year Ago

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ - ૬ - ચિરાગ પટેલ
ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૬ – ચિરાગ પટેલ (Originally published at  पू. ३.१३.६ (२३८) तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम् ॥ જેમ …
Read More