G

Gazalpremi's Gazalpremi

my choicest marathi gazals

  • Rated3.5/ 5
  • Updated 16 Years Ago

साधी धूळ नाही

Updated 16 Years Ago

माझिया भाग्यात साधी धूळ नाही हाय, या मातीत माझे मूळ नाही या पुढे जाईन कोठे काय पत्ता आगगाडीला जिवाच्या रूळ नाही नाच तू पुंगी जशी वाजेल तैस...
Read More