S

Shirish P.keskar's Saavedaana

Personal.Marathi blogpost about a friend

  • Rated1.7/ 5
  • Updated 13 Years Ago

Recent blog posts from Saavedaana


Personas for Firefox | Cute Puppies Sleeping
Personas for Firefox | Cute Puppies Sleeping...
13 Years Ago
BlogAdda
नसतेस घरी तू जेव्हा
नसतेस घ्ररी तू जेव्हा जीव तूटका तूटका होतो जीवनाचे विरती घागे , संसार फा...
15 Years Ago
BlogAdda
उद्या देखील मी आनंदीच असेन!
उद्या देखील मी आनंदीच असेन जेव्हा दिवस होईल छोटा व गारठा असेल बोचरा तेव्हा म...
15 Years Ago
BlogAdda
दिवाळखोरी शब्दांची!
सप्तशब्दातील सप्तरंगी इंद्रधन्यूष्य, पंचशब्दातील पंचमहाभूतं बघतात आता त्...
15 Years Ago
BlogAdda
स्वांतंत्र्याच बंधन
लोकहो प्रत्येक गोष्टीची कींमत ही मोजावीच लागते, अगदी स्वांतंत्र्याची देखी...
15 Years Ago
BlogAdda
जीवना्ची लय
छोट्या छोट्या आठवणी इवल्याश्या पायांच्या, निरागस हळूवार नुकत्याच पडलेल्य...
15 Years Ago
BlogAdda