C

Chirag's Swaranjali

A nice blog in Gujarati which takes to ride

  • Rated1.9/ 5
  • Updated 1 Year Ago

ક્રીડા - ચીરાગ પટેલ Oct 26, 2007

Updated 2 Years Ago

ક્રીડા - ચીરાગ પટેલ 	Oct 26, 2007
ક્રીડા – ચીરાગ પટેલ Oct 26, 2007 ધન અને ઋણની જો, કેવી થઈ આવી ક્રીડા; જન્માવે અગનજ્વાળા, કેવી ભારે મીઠી પીડા. મધઝરતી આંખોના કામણ, પરાગઝરતા અધરો; ગ્રસી લીધાં બધાં રજ, પ્રગાઢ ચુંબને આ અધરો. સુરા…
Read More